Ngày: 17-07-2019

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (DTM)

 

  1. Đánh giá tác động môi trường là gì?

       Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment)  là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó ( Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13).

Mục tiêu chính của việc lập đánh giá tác động môi trường là giúp các cơ quan chức năng kiểm soát được tình hình hoạt động của doanh nghiệp đối với môi trường như thế nào, từ đó có thể đưa ra những giải pháp kịp thời nếu công ty thải ra chất thải có tương tác xấu đến môi trường. song song tạo sự ràng buộc của tổ chức với môi trường xung quanh, bảo vệ môi trường trong lành hơn.

  1. Tại sao phải thực hiện ĐTM ?

- Thực hiện yêu cầu của luật bảo vệ môi trường (BVMT) Việt Nam.
         - Là một nội dung của dự án tiền khả thi của dự án phát triển.Thiếu ĐTM, dự án sẽ không được phê duyệt.

  1. Vai trò và ý nghĩa trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Vai trò lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

+ Là công cụ quản lý môi trường có tính chất phòng ngừa.

+ Giúp chọn phương án tốt để khi thực hiện dự án phát triển ít gây tác động tiêu cực đến môi trường.

+ Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng của việc đưa ra quyết định.

+ Là cơ sở để đối chiếu khi có thanh tra môi trường.

+ Góp phần cho phát triển bền vững.

- Ý nghĩa khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

+ Khuyến khích quy hoạch tốt hơn.

+ Tiết kiệm thời gian và tiền trong phát triển lâu dài.

+ Giúp Nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn.o cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM:

4. Cơ sở pháp lý áp dụng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ban hành ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2015.

- Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến

lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTMkế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

  1. Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại phụ lục II nghị đinh số 18/2015/NĐ-CP ( quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường).

Tại phụ lục II này bao gồm hầu hết tất cả dự án: nhóm các dự án về xây dựng, nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự án về giao thông, dự án về điện tử, năng lượng, phóng xạ, dự án liên quan đến thủy lợi, khai thác rừng, trồng trọt, dự án về thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dự án về dầu khí, dự án về xử lý, tái chế chất thải, dự án về cơ khí, luyện kim, dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, … và các dự án khác

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ( Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bới dự án.

  1. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quy định tại điều 15 NĐ 18/2015/NĐCP cần lập lại ĐTM trong các trường hợp:

- Không triển khai dự án trong 24 tháng từ thời điểm quyết định phê duyệt ĐTM

- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

- Bổ sung hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với các dự án thuộc phụ lục II NĐ 18/2015/NĐ-CP.

- Có thay đổi quy mô, công suất hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng.

- Theo đề nghị của chủ dự án.

  1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Theo khoản 1 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định, thẩm quyền tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau:

  1. Bộ tài nguyên và Môi trườngtổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án quy định tại phụ lục III nghị định này, thường là dự án có quy mô lớn hoặc dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh trờ lên hoặc không xác định được trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh.
  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn của mình, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT, các bộ và cơ quan ngang Bộ.

Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thành lập với ít nhất 7 thành viên.

Theo khoản 2 điều 14 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định:

  1. Thời hạn thẩm định và phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường

 

 

 


Tags:Tin tức nổi bật

Quảng cáo